back page

JF


เมื่อ "โลก" และ "โรค" เปลี่ยน!!!..

JF ภูมิใจเสนอนวัตกรรมใหม่

REiLI ผู้ช่วยรังสีแพทย์ในการวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ ด้วยเทคโนโลยี่ปัญญาประดิษฐ์ ผู้ช่วยหมอรายล่าสุด!!!

 


back page
Go on top